algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  • Met Louie B.V.: Met Louie B.V. Kvk 85619485. BTW nr NL863686011B01.
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met Met Louie B.V. en/of een Overeenkomst met Met Louie B.V. aangaat.
  • Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Met Louie B.V. op grond waarvan Met Louie B.V. diensten verleend op het gebied van werving en selectie.
  • Werving en selectie: De dienst waarbij Met Louie B.V. in opdracht van Opdrachtgever personeel werft en het selectietraject uitvoert tot en met de aanstelling.
  • Detachering: De dienst waarbij Met Louie B.V. in opdracht van Opdrachtgever personeel al dan niet tijdelijk te werk stelt bij derden;
  • Kandidaat: een door Met Louie B.V. geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen persoon;

1.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Met Louie B.V. en de Opdrachtgever. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door Met Louie B.V. uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Met Louie B.V. zijn vastgelegd en gelden slechts eenmalig.

Artikel 2. Het sluiten van Overeenkomsten

2.1 Offertes binden Met Louie B.V. niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Met Louie B.V. dit schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd, dan wel door ondertekening van een schriftelijk stuk door Met Louie B.V.. 2.2 Bij gebreke van een opdrachtbevestiging dan wel een schriftelijk ondertekend stuk wordt het bestaan van een Overeenkomst afgeleid uit het feit dat Met Louie B.V. aantoonbaar diensten heeft verleend voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt hierdoor de door Met Louie B.V. gehanteerde voorwaarden.

Artikel 3. Overmacht bij Met Louie B.V.

3.1 Indien Met Louie B.V. door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, wordt de termijn waarbinnen Met Louie B.V. haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van Met Louie B.V. onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot, natuurrampen, ziekte van bij Met Louie B.V. werkzame personen, stakingen, maatregelen van de zijde van de overheid, problemen met de energievoorziening en tekortkomingen van door Met Louie B.V. ingeschakelde derden. 3.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan twee maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan twee maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Met Louie B.V. nog niet is nagekomen.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De tarieven zijn in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten. De Opdrachtgever draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta. 4.2 De Opdrachtgever zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Iedere betalingstermijn is fataal. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Met Louie B.V. op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag de Nederlandse wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van € 250,-.

4.3 De Opdrachtgever heeft geen recht om enige betalingsverplichting jegens Met Louie B.V. op te schorten voor zover niet bij de wet geregeld.

4.4 Reclames omtrent een factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Met Louie B.V. zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 5. De Overeenkomst

5.1 De dienstverlening door Met Louie B.V. is te kwalificeren als een inspanningsverplichting. 5.2 Met Louie B.V. is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de Opdrachtgever, diensten van derden te betrekken.

5.3 De Opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Met Louie B.V. verstrekte gegevens en informatie.

5.4 Het staat de Opdrachtgever niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor ieder ander gebruik dat niet in direct verband staat met de aan Met Louie B.V. verstrekte opdracht. De door Met Louie B.V. verstrekte en ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.

5.5 Het staat Met Louie B.V. vrij om de NAW-gegevens en het curriculum vitae van de Kandidaat in het kader van de Overeenkomst door te zenden aan haar Opdrachtgevers.

5.6 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.7 Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat en/of cliënt.

5.8 Klanten van Met Louie B.V. mogen de persoonsgegevens die zij via Met Louie B.V. ontvangen uitsluitend verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en overeenkomstig de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

5.9 De gegevens van Kandidaten zullen door Met Louie B.V. gedurende een periode van 5 jaar worden bewaard.

Artikel 6. Einde Overeenkomst

6.1 Een Overeenkomst eindigt door succesvolle vervulling van de Overeenkomst, door opzegging van de Overeenkomst door Met Louie B.V. en/of de Opdrachtgever en - indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een Overeenkomst op deze wijzen laat verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Met Louie B.V. onverlet. 7.1 Met Louie B.V. is niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever of door derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Met Louie B.V.. Met Louie B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- of omzetderving.

7.2 De aansprakelijkheid van Met Louie B.V. jegens de Opdrachtgever is beperkt tot de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.3 De aansprakelijkheid van Met Louie B.V. is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Met Louie B.V..

7.4 De Opdrachtgever zal Met Louie B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de opdracht en hij zal Met Louie B.V. alle schade vergoeden die Met Louie B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

8.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst, heeft Met Louie B.V. het recht om de verplichten die voortvloeien uit de Overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Met Louie B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

8.2 In het geval waarin de Opdrachtgever:

9.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten

ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, dien verstande dat Met Louie B.V. het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Verzuim/ontbinding

  • in staat van faillissement wordt verklaard of zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling;
  • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
  • is Met Louie B.V. onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gehouden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

Artikel 9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

II. Bijzondere bepalingen

De algemene bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, voor zover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

  1. A. Werving en Selectie

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat. 10.2 Met Louie B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van kandidaat met wie de Opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door Met Louie B.V. een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

10.3 Met Louie B.V. is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de Opdrachtgever.

11.1 Het is Opdrachtgever zonder toestemming van Met Louie B.V. niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een Kandidaat, die door Met Louie B.V. is voorgesteld - in persoon of middels toezending van het curriculum vitae van de Kandidaat - rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

11.2 In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) Opdrachtgever aan Met Louie B.V. een boete verschuldigd ter grootte van 25% van het bruto jaarsalaris OTE van de betreffende kandidaat. Deze boete laat onverlet de mogelijkheid voor Met Louie B.V. om vergoeding van de werkelijk geleden schade te

Artikel 11. Concurrentie

11.1 Het is Opdrachtgever zonder toestemming van Met Louie B.V. niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een Kandidaat, die door Met Louie B.V. is voorgesteld - in persoon of middels toezending van het curriculum vitae van de Kandidaat - rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

11.2 In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) Opdrachtgever aan Met Louie B.V. een boete verschuldigd ter grootte van 25% van het bruto jaarsalaris OTE van de betreffende kandidaat. Deze boete laat onverlet de mogelijkheid voor Met Louie B.V. om vergoeding van de werkelijk geleden schade te eisen.